>Anasayfa  >İletişim  >Other Languages
     
 

SEÇİLMİŞ MAKALELER
(Basılış ters sırasına göre)

 1. "Azınlıklar Nasıl Azınlık Oldu", Azınlıklar, Ötekiler ve Medya (der. Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban), İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2014, 362 s.

 2. "1839'dan Sonra Anadolu: Devlet, Müslümanlar, Gayrimüslimler", Diyarbakır Tebliğleri, Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı, İstanbul, Hrant Dink Vakfı, Mayıs 2013, s. 20-29.

 3. "Gayrimüslim Vakıfları ve 1936 Beyannamesi", İstanbul Rumları, Bugün ve Yarın, İstanbul, İstos Yayın, 2012, s. 113-126.(İstanbul'da 2006'da yapılan ve Atina'daki Kaleidoskopio Yayınları tarafından 2009'da Yunancaya çevrilerek yayınlanan konferansın bildirileridir)

 4. "1937/38'de Ne Oldu'", I. Uluslararası Tunceli Dersim Sempozyumu, 4-6 Ekim 2010, Bildiriler Kitabı, Tunceli Üniversitesi Yayınları, Aralık 2011, s. xiii-xvii

 5. "The Issue of 'Turkish' and 'Türkiyeli'", Exploring Turkishness: Rights, Identity and the EU essay series, The Foreign Policy Centre, January 2011. (http://fpc.org.uk/fsblob/1314.pdf)

 6. "Azinliklar" , Istanbul Ansiklopedisi, Istanbul, NTV Yayinlari, Kasim 2010, s. 159-165.

 7. "Fransa’da ve Türkiye’de Üniter Devlet Sorunu", Semih Vaner Anisina – Avrupa Birligi , Demokrasi ve Laiklik (Haz. Cengiz Çagla, Haldun Gülalp), Istanbul, Metis Yayinlari, Mayis 2010, s. 126-147.

 8. "Azınlık Raporu'nun Hikayesi", Türkiye'de İfade Özgürlüğü (Ed. Taner Koçak, Taylan Doğan, Zeynep Kutluata), İstanbul, bgst Yayınları, Nisan 2009, s. 110-122.

 9. “Reciprocity in Turco-Greek Relations: The Case of the Minorities”, Reciprocity – Greek and Turkish Minorities; Law, Religion and Politics, Samim Akgönül (ed.), İstanbul, İstanbul Bilgi University Press, Feb. 2008, pp. 35-38.

 10. “Bodrum Turizme Geçerken Belediye Reisi Dervis Görgün Zamaninda Elektrik, Baraz Oteli ve Aya Nikola Kilisesi Meseleleri” , 1522-2007 Osmanlilardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararasi Bodrum Sempozyumu (24-26 Ekim 2007) – Bildiriler, (Haz. Ahmet Özgiray ve M. Akif Erdogru), Bodrum, Müskebi Ofset, 2008, s. 621-629.

 11. “Vähemmistörraportti”, Turkki – Euroopan Rajalla?”, Anu Leinonen, Tuula Kojo, Mervi Nousiainen, Sampsa Peltonen, Lauri Tainio (Toim.), Helsinki, Gaudeamus, Helsinki University Press, 2007, pp. 245-257.

 12. “Erlijio eta Giza Eskubide Desterbintasunak. Europako Heko-Ekialdeko Esperiantzia Historikoak eta Egukoak”, Eduardo J. Ruiz Vieytez and Robert Dunbar (eds.), Giza Eskubideak eta Anistasuna Eronka Berriak Askotariko Gizarteentzat, Bilbao, Humanitarian Net / Deustuko Unibertsitatea, 2007, pp.179-199. (Kitabın Bask dili baskısı)

 13. “Differencias Religiosas Y Derechos Humanos. Experiencias Históricas Y Actuales Deste El Sureste De Europa”, Eduardo J. Ruiz Vieytez and Robert Dunbar (eds.), Derechos Humanos y diversidad Nuevos Desafios Para Las Dociedades Plurales, Bilbao, Humanitarian Net / Universidad de Deusto, 2007, pp. 185-204. (Kitabın İspanyolca baskısı)

 14. “Religious Differences and Human Rights: Historical and Current Experiences from Southeast Europe", Human Rights and Diversity: New Challenges for Plural Societies, Eduardo J. Ruiz Vieytez and Robert Dunbar (eds.), Bilbao, Humanitarian Net / University of Deusto, 2007, pp. 161-177. (Bu makale kitabın İspanyolca ve Bask dili baskılarında da bulunmaktadır.)

 15. “The Minority Report Affair in Turkey”, Regent Journal of International Law, Vol. 5, Issue 1, 2007, pp. 2-93.

 16. “Minority Concept and Rights in Turkey: The Lausanne Peace Treaty and Current Issues,” Human Rights in Turkey. Ed. Zehra F. Kabasakal Arat. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, April 2007, pp. 35-52

 17. “Minorities in Turkey and in the EU” Deutsch-Türkisches forum Für Staatsrechtslehre III, Berlin, LIT Verlag, 2006, pp.49-53.

 18. “Türkiye’de Ermeni Kimliğinin Yeniden Yapılanması ve Agos Gazetesi”, Bilim, Eğitim, Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 6 (Güz 2006), s.146-157.

 19. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mülkiyet Politikaları ve Gayrımüslimler ve 1936 Beyannamesi”, Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu: Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli bir Yaklaşım Sempozyumu, 9-10 Aralık 2005, İstanbul, TESEV Yayınları, 2006, s. 25-31.

 20. Açılış Konuşması, Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu: Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli bir Yaklaşım Sempozyumu, 9-10 Aralık 2005, İstanbul, TESEV Yayınları, 2006, s. 12-13.

 21. “Religion-State Relations and Political Transformation in Turkey,” in Religion, the State and International Society, Birzeit University Press, Birzeit, Palestine 2006, pp.25-34.

 22. “Son Tabunun Kökenleri: Türkiye Kamuoyunun Ermeni Sorunundaki Tarihsel-Psikolojik Tıkanışı”, Türk-Ermeni ilişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (Yayına Haz. Hale Şıvgın), Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2006, s.187-212.

 23. “Etat et Religion en Turquie”, Multitudes, no.9, Octobre 2005, pp. 12-16.

 24. “Kalanların Öyküsü: 1923 Mübadele Sözleşmesinin Birinci ve Özellikle de İkinci Maddelerinin Uygulanmasından Alınacak Dersler”, Ege'yi Geçerken - 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, Renee Hirschon (ed.), İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005. s. 161-184. (Bu R. Hirschon’un editörlüğünü yaptığı kitabın Türkçe tercümesidir.)

 25. “ABD’nin Irak Saldırısında Türkiye’nin Durumu, Politikası, Sorumluluğu”, Irak Dünya Mahkemesi Nihai İstanbul Oturumu Sempozyumu, 23-27 Haziran 2005, İstanbul, Metis Yayınları, 2005, s.115-122.

 26. “Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu’nun Bütün Öyküsü, Birikim, no. 188 (Aralık 2004) s. 17-25.

 27. "Die Behandlung der Kurdenfrage in der Perspektive des EU-Beitritts aus türkischer Sicht", Die EU-Kandidatin Türkei und die Kurdenfrage, Köln, Dialog Kreis, 2004, pp. 57-75. (Übersetzung: Hülya Engin)

 28. “Les Consequences de l’apres-11 Septembre sur les Relations UE-Turquie”, Didier Billion, ed., La Turquie vers un Rendez-vous Decisif avec l’Union Europeenne, Paris, IRIS, 2004, pp.137-146.

 29. “1999 Elections in Turkey: Nationalists and Globalization”, Elections in the Middle East, What do they mean? (ed. by Iman A. Hamdy), The American University in Cairo Press, Cairo Papers in Social Science Vol. 25, no.1-2, 2004, pp. 124-131.

 30. “The Meeting Point: Thoughts on a Potential Geostrategic Interaction Between a ‘Challenger’ and a ‘Strategic Medium State’ “, Turkey and the EU, From Association to Accession?, 6 and 7 November 2003, Record of the High-Level Round Table Conference, Amsterdam, Ministry of Foreign Affairs of Netherlands, [2004], pp.183-188.

 31. “Küreselleşme-Bağımsızlık İlişkisi ve İkilemi”, Sekseninci Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Ankara, 31 Ekim-1 Kasım 2003, Türkiye Barolar Birliği Yayını, 2004, s. 94-103.

 32. “İnsan ve Azınlık Haklarının Dışarıdan Dayatılması Sorunu”, İnsan Hakları ve Güvenlik, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, Şen Matbaa, [2003], s.80-88.

 33. “National Sovereignty Concept: Turkey and Its Internal Minorities”, CEMOTI, no.36, Juillet-Decembre 2003, pp. 33-62.

 34. “Türk Dış Politikasında Ulusal Bağımsızlık”, Özgürleşme Sorunları, Mehmet Ali Aybar Sempozyumları 1997-2002, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 2003, s.261-271.

 35. “Ulusal Egemenlik Kavramının Dönüşümü, Azınlıklar ve Türkiye”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin 41. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 25-26 Nisan 2003, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, s.61-93.

 36. "The Story of Those Who Stayed, Lessons from Articles 1 and 2 of the 1923
  Convention", Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory
  Exchange of Populations between Greece and Turkey, (ed. by Renee Hirschon),
  Berghahn Books, Oxford, New York, 2003.


 37. “Türkiye’de Azınlık Hukuku”, Toplumsal Tarih Dergisi Sayısı, Cilt 19, Sayı 117 (Eylül 2003), s. 74-79.

 38. "Lozan'da Azınlıkların Korunması", Toplumsal Tarih, Cilt 19, Sayı 115 (Temmuz 2003), s. 72-77.

 39. “Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh İlkesi ve Makedonya Cumhuriyeti’yle İlişkisi” Makedonya-Türkiye İlişkileri, Manastır, 2003, s.100-111.

 40. “11 Eylül Sonrası Ortadoğu’da Yeni Dengeler ve Türkiye Paneli ”, İktisat Dergisi (2003’e Girerken Sorunlar ve Arayışlar Özel Sayısı, Prof. Dr. Sevim GÖRGÜN ve Prof. Dr. Kenan BULUTOĞLU ve Prof. Dr. Cumhur FERMAN’a Armağan), Sayı 432 (2003). s. 15-19.

 41. “ABD’nin ve Türkiye’nin Irak ve Kürtleri Politikası”, Birikim, no.168 (Nisan 2003), s. 10-25.

 42. “1936 Beyannamesi”, Cemaat Vakıfları, Bugünkü Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Azınlık Hakları Çalışma Grubu Yayını, 2002, s.22-27, 52-54, 59, 71-72.

 43. “Kürt Milliyetçiliğinin Diyalektiği”, Milliyetçilik (ed. Tanil Bora-Murat Gultekingil), Istanbul, Iletisim, 2002, s.871-880.

 44. “Bir İnsan Hakları ve Çokkültürcülük Belgesi Olarak 1923 Lausanne Barış Antlaşması”, Kopenhag Kriterleri (ed. by İ. Kaboğlu), İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, November 2001, s.210-219.

 45. “Kemalism, Islamism, and Globalization: A Study on the Focus of Supreme Loyalty in Globalizing Turkey”, Journal of Southeastern European and Black Sea Studies, Vol. 1, no.3 (September 2001), London, Frank Cass, pp.20-50.

 46. “Hangi Küreselleşme”, Küreselleşme ve Ulus-Devlet Sempozyumu, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2001, s. 49-59.

 47. “Kemalist Milliyetçilik Bağlamında Cumhuriyet-Demokrasi Tartışmaları”, Güzelyurt Tarih Buluşması Sempozyumu (3-4 Nisan 2001), Lefke Avrupa Universitesi, Lefke 2001, s. 43-49.

 48. “Linguistic Minority Rights in Turkey”, The Kurdish Conflict in Turkey, Obstacles and Chances for Peace and Democracy (ed. By Ferhad Ibrahim and Gülistan Gürbey), New York, St. Martin’s Press and Münster, Lit Verlag, 2000, pp. 151-158.

 49. “Kemalizm, İslamcılık Küreselleşme (Türkiye’de ‘Yüce Sadakat Odağı’ Üzerine Düşünceler)”, SBFD, Cilt 54, Sayı 2 (Nisan-Haziran 1999), s. 133-162.

 50. “Küreselleşme Ortamında Türkiye’de ‘Birlik ve Beraberlik’, Kürt Kimliği ve Gelecek Üzerine Düşünceler”, Tarih ve Milliyetçilik, I. Ulusal Tarih Kongresi, Bildiriler, Mersin Üniversitesi, 30 Nisan-2 Mayıs 1997, Mersin, 1999, s.23-33.

 51. “Bedeutet Globalisierung Imperialismus”, Globalisierung, Migration und Multikulturalitat, Hannover, IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1999, pp.49-60.

 52. “Kalanların Öyküsü: 1923 Mübadele Sözleşmesinin Birinci ve Özellikle de İkinci Maddelerinin Uygulanmasından Alınacak Dersler”, Atatürkçülük ve Modern Türkiye Uluslararası Konferansı, 22-23 Ekim 1998, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1999, s. 155-173. (Bu çalışmanın İngilizcesi daha sonra R. Hirschon’un editörlüğünü yaptığı bir kitapta yer almıştır)

 53. “Lozan’ın Öncülü Bir Onur Anıtı: Müttefiklerin Sevr Barış Antlaşması Tasarısına Osmanlı Hariciyesinin Yanıtı” Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç Sempozyumu, 15-17 Ekim 1997, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999, s. 257-274.

 54. “Turkish Approach to Transcaucasia and Central Asia”, Contrast and Solutions in the Caucasus (Ed. By Ole Hoiris and Sefa Martin Yürükel), Aarhus University Press, 1998, pp.455-467.

 55. “Thoughts on the State and Kurdish Identity in Turkey”, Contrasts and Solutions in the Middle East, (Ed. by Ole Hoiris and S. Martin Yürükel), Aarhus University Press, 1998, pp. 489-499.

 56. “Türk Dış Politikası: Temel İlkeleri ve Soğuk Savaş Ertesindeki Durumu Üzerine Notlar”, SBFD, Prof. Dr. Oral Sander’e Armağan, Cilt 51, No. 1-4 (1996), s. 353-370.

 57. "Kürt Milliyetçiliği: Doğuşu ve Gelişmesi", Türkiye'nin Kürt Sorunu, İstanbul, TÜSES, 1996, s. 33-46.

 58. "The Sleeping Volcano in Turkish-Greek Relations: The Western Thrace Minority", Turkish Foreign Policy, Recent Developments (ed. Kemal Karpat), Madison, Wisconsin, 1996, pp. 119-138.

 59. "Teoride Milliyetçilik ", Türkiye'nin Kürt Sorunu, İstanbul, TÜSES, 1996, s. 21-28.

 60. “Kalkık Horoz-Çekiç Güç ve Kürt Devleti”, Avrasya Dosyası, (Kuzey Irak Özel Sayısı) , Cilt 3, Sayı 1 (1996), s. 155-172.

 61. "Uluslararası ve İç Hukukta Çekiç Güç'ün Yasal Dayanakları Sorunu," Ankara
  Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  , Cilt 50, No 3-4 (Haziran-Aralık 1995), s. 257-270.


 62. "Azgelişmiş Ülkelerde Aydın ve Milliyetçilik”, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu  (Ed. S. Şen), İstanbul, Bağlam Publishers, 1995, s.385-393.

 63. "La Politique Turque dans les Balkans et le Caucase", Le Rôle Géostratégique de la Turquie, Didier Billion (ed.), Paris, Iris Presse, 1995, pp. 29-37. 

 64. “Türk Yunan Azınlıklarının Eğitim ve Meslek Edinme Sorunları”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Batı Trakya’da Azınlık Hakları Konusunda Ağırlıklı Sayı, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Yıl 15, Sayı 1-2 (1995), s. 51-59.

 65. "Lozan'ın 'Azınlıkların Korunması' Bölümünü Yeniden Okurken”, SBFD, Cilt 49, no.3-4 (1994), p. 283-301.

 66. "Religious and National Identity among the Balkan Muslims: A Comparative Study on Greece, Bulgaria, Macedonia, and Kossovo", CEMOTI, no.18, 1994, pp.308-323.

 67. “Balkan Türkleri Üzerine İncelemeler”, SBFD, Cilt 48, No. 1-4 (1993), s. 121-149.

 68. “Balkan Müslümanlarında Dinsel ve Ulusal Kimlik”, SBFD, Cilt 48, No. 1-4 (1993), s.109-120.

 69. “Milliyetçilik Nedir, Ne Değildir, Nasıl İncelenir?”, Birikim,  Sayı. 45/46 (Ocak-Şubat 1993), s. 43-48.

 70. “Milliyetçilik: Nereden Nereye?”,  Marksizm ve Gelecek, açıkoturum konuşması (İ. Tekeli, M.A. Ağaoğlu, A. Şenel ile birlikte), Sayı: 5 (1992), s. 58-83.

 71. "Occidentalisation, nationalisme et 'Synthèse turco-islamique'", Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), no.10 (Juin 1990), pp.33-53.

 72. "La Minorité turco-musulmane de la Thrace occidentale", Le Différent Gréco-Turc (Ed. Semih Vaner), Paris, Harmattan, l988, pp.145-161.

 73. "The Inhanlı Land Dispute and the Status of the Turks in Western Thrace", Journal, Institute of Muslim Minority Affairs, V, no.2 (July 1984), London, 1985, pp.360-370.

 74. "On Minority Terror and State Terror", Istanbul University International Law and International Private Law Bulletin, no.1 (1982), pp.8-14.

 75. “Uluslararası Düzen-İç Politika İlişkisi Açısından 1930’lar Devletçiliği’nin Doğuşu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Yıllık Dergisi, 100. Doğum Yılında Atatürk’e Armağan Dizisi, Sayı 28 (1981), s. 545-551.

 76. “Kurtuluş Savaşı ve Anti Emperyalizm”, Mustafa Kemal’i Anlamak (Haz. Fahrünnisa Kadıbeşegil), Ankara, Olgaç Matbaası, 1981, s. 26-31.

 77. “Atatürk’te ve Günümüzde Bağımsızlık ve Batılılaşma Kavramları”, SBFD Atatürk Özel Sayısı, Cilt 36, No. 1-4 (1981), s. 205-210.

 78. “Kara Afrikada Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği”, SBFD, Cilt 28, No. 3-4 (1975), s. 247-257.

 79. “Nationalisme Dans Les Pays Sous-Développés – Le Cas de l’Afrique Noire”, Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, Cilt 14 (1974), s. 120-124.

 80. “Birleşmiş Millletler’de Çin Sorunu”, SBFD, XXVI, no. 2 (June 1971), s.19-35.

 81. "Türkiye'nin 'Kuzeydeki Büyük Komşu' Sorunu - Türk-Sovyet İlişkileri, 1930-1970" SBFD, XXV, no.1 (Haziran 1971), s.41-93.

 82. "İç ve Dış Politika İlişkisi Açısından İkinci Dünya Savaşında Türkiye'de Siyasal Hayat ve Sağ-Sol Akımlar" Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (SBFD), Cilt XXIV, no.3 (Eylül 1969), s.227-275.