> Main Page  > Contact  > Türkçe
     
 
SELECTED ARTICLES
(In reverse order of publication; English translations of the titles are provided in parantheses for articles published in Turkish.)

These articles are in a number of languages (Turkish, English, French, German, Spanish and Bask language). To see only the non-Turkish articles, click here.

 1. "1937/38'de Ne Oldu'", I. Uluslararası Tunceli Dersim Sempozyumu, 4-6 Ekim 2010, Bildiriler Kitabı, Tunceli Üniversitesi Yayınları, Aralık 2011, s. xiii-xvii

 2. "The Issue of 'Turkish' and 'Türkiyeli'", Exploring Turkishness: Rights, Identity and the EU essay series, The Foreign Policy Centre, January 2011. (http://fpc.org.uk/fsblob/1314.pdf)

 3. "Azinliklar" , Istanbul Ansiklopedisi, Istanbul, NTV Yayinlari, Kasim 2010, s. 159-165. (Minorities of Istanbul)

 4. "Fransa’da ve Türkiye’de Üniter Devlet Sorunu", Semih Vaner Anisina – Avrupa Birligi , Demokrasi ve Laiklik (Haz. Cengiz Çagla, Haldun Gülalp), Istanbul, Metis Yayinlari, Mayis 2010, s. 126-147. (The Unitary State Issue in France and Turkey)

 5. "Azınlık Raporu'nun Hikayesi", Türkiye'de İfade Özgürlüğü (Ed. Taner Koçak, Taylan Doğan, Zeynep Kutluata), İstanbul, bgst Yayınları, Nisan 2009, s. 110-122. (The Story of the Minority Report)

 6. “Reciprocity in Turco-Greek Relations: The Case of the Minorities”, Reciprocity – Greek and Turkish Minorities; Law, Religion and Politics, Samim Akgönül (ed.), İstanbul, İstanbul Bilgi University Press, Feb. 2008, pp. 35-38.

 7. “Bodrum Turizme Geçerken Belediye Reisi Dervis Görgün Zamaninda Elektrik, Baraz Oteli ve Aya Nikola Kilisesi Meseleleri” , 1522-2007 Osmanlilardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararasi Bodrum Sempozyumu (24-26 Ekim 2007) – Bildiriler, (Haz. Ahmet Özgiray ve M. Akif Erdogru), Bodrum, Müskebi Ofset, 2008, s. 621-629.(On the Eve of Tourism in Bodrum: Electric Power Production, Baraz Hotel Construction, and Aya Nikola Church Demolition Issues During the Mayorship of Dervis Görgün)

 8. “Vähemmistörraportti”, Turkki – Euroopan Rajalla?”, Anu Leinonen, Tuula Kojo, Mervi Nousiainen, Sampsa Peltonen, Lauri Tainio (Toim.), Helsinki, Gaudeamus, Helsinki University Press, 2007, pp. 245-257.

 9. “Erlijio eta Giza Eskubide Desterbintasunak. Europako Heko-Ekialdeko Esperiantzia Historikoak eta Egukoak”, Eduardo J. Ruiz Vieytez and Robert Dunbar (eds.), Giza Eskubideak eta Anistasuna Eronka Berriak Askotariko Gizarteentzat, Bilbao, Humanitarian Net / Deustuko Unibertsitatea, 2007, pp.179-199. (Bask language version of the book)

 10. “Differencias Religiosas Y Derechos Humanos. Experiencias Históricas Y Actuales Deste El Sureste De Europa”, Eduardo J. Ruiz Vieytez and Robert Dunbar (eds.), Derechos Humanos y diversidad Nuevos Desafios Para Las Dociedades Plurales, Bilbao, Humanitarian Net / Universidad de Deusto, 2007, pp. 185-204. (Spanish version of the book)

 11. “Religious Differences and Human Rights: Historical and Current Experiences from Southeast Europe", Human Rights and Diversity: New Challenges for Plural Societies, Eduardo J. Ruiz Vieytez and Robert Dunbar (eds.), Bilbao, Humanitarian Net / University of Deusto, 2007, pp. 161-177. (This article is also reproduced in the Spanish and Bask language versions of this book)

 12. “The Minority Report Affair in Turkey”, Regent Journal of International Law, Vol. 5, 2007, Issue 1, pp. 2-93.

 13. Minority Concept and Rights in Turkey: The Lausanne Peace Treaty and Current Issues,” in Human Rights in Turkey. Edited by Zehra F. Kabasakal Arat. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, April 2007, pp. 35-52

 14. “Minorities in Turkey and in the EU” Deutsch-Türkisches forum Für Staatsrechtslehre III, Berlin, LIT Verlag, 2006, pp.49-53.

 15. “Türkiye’de Ermeni Kimliğinin Yeniden Yapılanması ve Agos Gazetesi”, Bilim, Eğitim, Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 6 (Güz 2006), s.146-157. (Re-structuring the Armenian Identity in Turkey and the weekly Agos)

 16. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mülkiyet Politikaları ve Gayrımüslimler ve 1936 Beyannamesi”, Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu: Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli bir Yaklaşım Sempozyumu, 9-10 Aralık 2005, İstanbul, TESEV Yayınları, 2006, s. 25-31. (From the Empire to the Republic: Politics of Ownership, the Non-Muslims and the ‘1936 Declaration’)

 17. Açılış Konuşması, Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu: Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli bir Yaklaşım Sempozyumu, 9-10 Aralık 2005, İstanbul, TESEV Yayınları, 2006, s. 12-13. (Opening Speech of the Minority Rights Problem in Turkey: A Citizenship and Democracy Based Approach Symposium)

 18. “Religion-State Relations and Political Transformation in Turkey,” in Religion, the State and International Society, Birzeit University Press, Birzeit, Palestine 2006, pp.25-34.

 19. “Son Tabunun Kökenleri: Türkiye Kamuoyunun Ermeni Sorunundaki Tarihsel-Psikolojik Tıkanışı”, Türk-Ermeni ilişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (Yayına Haz. Hale Şıvgın), Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2006, s.187-212. The Origins of the Last Taboo: Historical/Psychological Problems of the Turkish Public Opinion concerning the Armenian Issue”)

 20. “Etat et Religion en Turquie”, Multitudes, no.9, Octobre 2005, pp.12-16.

 21. “Kalanların Öyküsü: 1923 Mübadele Sözleşmesinin Birinci ve Özellikle de İkinci Maddelerinin Uygulanmasından Alınacak Dersler”, Ege'yi Geçerken - 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, Renee Hirschon (ed.),  İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005. s. 161-184. (This is the translation into Turkish of The Story of Those Who Stayed, Lessons from Articles 1 and 2 of the 1923 Convention", Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Exchange of Populations between Greece and Turkey)

 22. “ABD’nin Irak Saldırısında Türkiye’nin Durumu, Politikası, Sorumluluğu”, Irak Dünya Mahkemesi Nihai İstanbul Oturumu Sempozyumu, 23-27 Haziran 2005, İstanbul, Metis Yayınları, 2005, s.115-122. (The Position, Politics and Responsibility of Turkey during US Aggression on Iraq)

 23. “Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu’nun Bütün Öyküsü, Birikim, no. 188 (Aralık 2004) s. 17-25. (“The Whole Story of the Minority and Cultural Rights Report”)

 24. "Die Behandlung der Kurdenfrage in der Perspektive des EU-Beitritts aus türkischer Sicht", Die EU-Kandidatin Türkei und die Kurdenfrage, Köln, Dialog Kreis, 2004, pp. 57-75. (Übersetzung: Hülya Engin)

 25. “Les Consequences de l’apres-11 Septembre sur les Relations UE-Turquie”, Didier Billion, ed., La Turquie vers un Rendez-vous Decisif avec l’Union Europeenne, Paris, IRIS, 2004, pp.137-146.

 26. “1999 Elections in Turkey: Nationalists and Globalization”, Elections in the Middle East, What do they mean? (ed. by İman A. Hamdy), The American University in Cairo Press, Cairo Papers in Social Science Vol. 25, no.1-2, 2004, pp.124-131.

 27. “The Meeting Point: Thoughts on a Potential Geostrategic Interaction Between a ‘Challenger’ and a ‘Strategic Medium State’ “, Turkey and the EU, From Association to Accession?, 6 and 7 November 2003, Record of the High-Level Round Table Conference, Amsterdam, Ministry of Foreign Affairs of Netherlands, [2004], pp.183-188.

 28. “Küreselleşme-Bağımsızlık İlişkisi ve İkilemi”, Sekseninci Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Ankara, 31 Ekim-1 Kasım 2003, Türkiye Barolar Birliği Yayını, 2004, s.94-103. (“Globalization-Independence Relation and Dilemma”).

 29. “İnsan ve Azınlık Haklarının Dışarıdan Dayatılması Sorunu”, İnsan Hakları ve Güvenlik, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, Şen Matbaa, [2003], s.80-88. (“The Problem of Foreign Imposition of Human and Minority Rights”, in Human Rights and Security).

 30. “National Sovereignty Concept: Turkey and Its Internal Minorities”, Cahiers d’Etudes sur la Mediterranee Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), no.36, Juillet-Decembre 2003, pp.33-62.

 31. “Türk Dış Politikasında Ulusal Bağımsızlık”, Özgürleşme Sorunları, Mehmet Ali Aybar Sempozyumları 1997-2002, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 2003, s.261-271. (“National Independence Concept in Turkish Foreign Policy”).

 32. “Ulusal Egemenlik Kavramının Dönüşümü, Azınlıklar ve Türkiye”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin 41. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 25-26 Nisan 2003, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, s.61-93. (“Evolution of the National Sovereignty Concept and Minorities in Turkey”, in Constitutional Jurisdiction).

 33. "The Story of Those Who Stayed, Lessons from Articles 1 and 2 of the 1923
  Convention", Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory
  Exchange of Populations between Greece and Turkey, (ed. by Renee Hirschon),
  Berghahn Books, Oxford, New York, 2003.


 34. “Türkiye’de Azınlık Hukuku”, Toplumsal Tarih Dergisi Sayısı, Cilt 19, Sayı 117 (Eylül 2003), s. 74-79. (Minority Legislation in Turkey)

 35. "Lozan'da Azınlıkların Korunması", Toplumsal Tarih, Cilt 19, Sayı 115 (Temmuz 2003), s. 72-77. (The Protection of Minorities in the Lausanne Treaty)

 36. “Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh İlkesi ve Makedonya Cumhuriyeti’yle İlişkisi” Makedonya-Türkiye İlişkileri, Manastır, 2003, s.100-111. (The Relationship of Atatürk’s “Peace at Home and Peace Abroad” Principle and the Republic of Macedonia)

 37. “11 Eylül Sonrası Ortadoğu’da Yeni Dengeler ve Türkiye Paneli ”, İktisat Dergisi (2003’e Girerken Sorunlar ve Arayışlar Özel Sayısı, Prof. Dr. Sevim GÖRGÜN ve Prof. Dr. Kenan BULUTOĞLU ve Prof. Dr. Cumhur FERMAN’a Armağan), Sayı 432 (2003). s. 15-19. (Panel on Turkey and New Balances in the Middle East in the Post-9/11 Era.)

 38. “ABD’nin ve Türkiye’nin Irak ve Kürtleri Politikası”, Birikim, no.168 (Nisan 2003), s.10-25.US and Turkish Policy on Iraq and its Kurds”)

 39. “1936 Beyannamesi”, Cemaat Vakıfları, Bugünkü Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Azınlık Hakları Çalışma Grubu Yayını, 2002, s.22-27, 52-54, 59, 71-72. (“The so-called 1936 Declaration - Problems of non-Muslim Foundations in Turkey”)

 40. “Kürt Milliyetçiliğinin Diyalektiği”, Milliyetçilik (ed. Tanil Bora-Murat Gültekingil), Istanbul, Iletisim, 2002, s.871-880.Dialectics of Kurdish Nationalism”)

 41. “Bir İnsan Hakları ve Çokkültürcülük Belgesi Olarak 1923 Lausanne Barış Antlaşması”, Kopenhag Kriterleri (ed. by İ.Kaboglu), İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, November 2001, s.210-219.1923 Lausanne Treaty as a Document of Human Rights and of Multiculturalism”).

 42. “Kemalism, Islamism, and Globalization: A Study on the Focus of Supreme Loyalty in Globalizing Turkey”, Journal of Southeastern European and Black Sea Studies, Vol. 1, no.3 (September 2001), London, Frank Cass, pp.20-50.

 43. “Hangi Küreselleşme”, Küreselleşme ve Ulus-Devlet Sempozyumu, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2001, s. 49-59. (Which Globalization?)

 44. “Kemalist Milliyetçilik Bağlamında Cumhuriyet-Demokrasi Tartışmaları”, Güzelyurt Tarih Buluşması Sempozyumu (3-4 Nisan 2001), Lefke Avrupa Universitesi, Lefke (2001), s. 43-49.Republic or Democracy?” Debate in the Context of Kemalist Nationalism.)

 45. “Linguistic Minority Rights in Turkey”, The Kurdish Conflict in Turkey, Obstacles and Chances for Peace and Democracy (ed. By Ferhad Ibrahim and Gülistan Gürbey), New York, St. Martin’s Press and Münster, Lit Verlag, 2000, pp.151-158.

 46. “Kemalizm, İslamcılık Küreselleşme (Türkiye’de ‘Yüce Sadakat Odağı’ Üzerine Düşünceler)”, SBFD, Cilt 54, Sayı 2 (Nisan-Haziran 1999), s. 133-162. Kemalism, Islamism and Globalization - Thoughts on the Focus of Supreme Loyalty concept”).

 47. “Küreselleşme Ortamında Türkiye’de ‘Birlik ve Beraberlik’, Kürt Kimliği ve Gelecek Üzerine Düşünceler”, Tarih ve Milliyetçilik, I. Ulusal Tarih Kongresi, Bildiriler, Mersin Üniversitesi, 30 Nisan-2 Mayıs 1997, Mersin, 1999, s.23-33. Thoughts on National Unity and the Kurdish Identity in Turkey”).

 48. “Bedeutet Globalisierung Imperialismus”, Globalisierung, Migration und Multikulturalitat, Hannover, IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1999, pp.49-60.

 49. “Kalanların Öyküsü: 1923 Mübadele Sözleşmesinin Birinci ve Özellikle de İkinci Maddelerinin Uygulanmasından Alınacak Dersler”, Atatürkçülük ve Modern Türkiye Uluslararası Konferansı, 22-23 Ekim 1998, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, (1999), s. 155-173. (an English version of this article was later included in the book edited by R. Hirschon, The Story of Those Who Stayed, Lessons from Articles 1 and 2 of the 1923 Convention)

 50. “Lozan’ın Öncülü Bir Onur Anıtı: Müttefiklerin Sevr Barış Antlaşması Tasarısına Osmanlı Hariciyesinin Yanıtı” Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç Sempozyumu, 15-17 Ekim 1997, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, (1999), s. 257-274. (A Glorious Precursor of Lausanne: The Reply of the Ottoman Foreign Service to the Allied Sevres Peace Treaty Proposal)

 51. “Turkish Approach to Transcaucasia and Central Asia”, Contrast and Solutions in the Caucasus (Ed. By Ole Hoiris and Sefa Martin Yürükel), Aarhus University Press, 1998, pp.455-467.

 52. “Thoughts on the State and Kurdish Identity in Turkey”, Contrasts and Solutions in the Middle East, (Ed. by Ole Hoiris and S. Martin Yürükel), Aarhus University Press, 1998, pp.489-499.

 53. “Türk Dış Politikası: Temel İlkeleri ve Soğuk Savaş Ertesindeki Durumu Üzerine Notlar”, SBFD, Prof. Dr. Oral Sander’e Armağan, Cilt 51, No. 1-4 (1996), s. 353-370. (Turkish Foreign Policy: Notes on its Fundamental Principles and its Post-Cold War Position.)

 54.  "Kürt Milliyetçiliği: Doğuşu ve Gelişmesi", Türkiye'nin Kürt Sorunu, İstanbul, TÜSES, 1996, s.33-46. The Genesis and Development of Kurdish Nationalism in Turkey”).

 55. "The Sleeping Volcano in Turkish-Greek Relations: The Western Thrace Minority", Turkish Foreign Policy, Recent Developments (ed. Kemal Karpat), Madison, Wisconsin, 1996, pp.119-138.

 56. "Teoride Milliyetçilik ", Türkiye'nin Kürt Sorunu, İstanbul, TÜSES, 1996, s.21-28. Nationalism in Theory”).

 57. “Kalkık Horoz-Çekiç Güç ve Kürt Devleti”, Avrasya Dosyası, (Kuzey Irak Özel Sayısı) , Cilt 3, Sayı 1 (1996), s. 155-172. (Poised Hammer: Operation Provide Comfort-2 and the Kurdish State)

 58. "Uluslararası ve İç Hukukta Çekiç Güç'ün Yasal Dayanakları Sorunu," Ankara
  Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cilt 50,No 3-4, Haziran-Aralık 1995, s.257-270.
  (The Legal Basis Question of the Operation Provide Comfort in Turkish and International Law”).

 59. "Azgelişmiş Ülkelerde Aydın ve Milliyetçilik”, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu  (Ed. S. Şen), İstanbul, Bağlam Publishers, 1995, s.385-393. Intellectuals and Nationalism in Underdeveloped Countries”).

 60. "La Politique Turque dans les Balkans et le Caucase", Le Rôle Géostratégique de la Turquie, Didier Billion (ed.), Paris, Iris Presse, 1995, pp. 29-37. 

 61. “Türk Yunan Azınlıklarının Eğitim ve Meslek Edinme Sorunları”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Batı Trakya’da Azınlık Hakları Konusunda Ağırlıklı Sayı, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Yıl 15, Sayı 1-2 (1995), s. 51-59. (Education and Employment Problems of Turkish and Greek Minorities.)

 62. "Lozan'ın 'Azınlıkların Korunması' Bölümünü Yeniden Okurken”, SBFD, Cilt 49, no.3-4 (1994), p. 283-301.Lausanne Treaty's "Protection of Minorities" Section Revisited”).

 63. "Religious and national identity among the Balkan Muslims: A Comparative Study on Greece, Bulgaria, Macedonia, and Kossovo", CEMOTI, no.18, 1994, pp.308-323.

 64. “Balkan Türkleri Üzerine İncelemeler”, SBFD, Cilt 48, No. 1-4 (1993), s. 121-149. (Notes on the Balkan Turks.)

 65. “Balkan Müslümanlarında Dinsel ve Ulusal Kimlik”, SBFD, Cilt 48, No. 1-4 (1993), s.109-120. (Balkan Muslims: Religious and National Identity.)

 66. “Milliyetçilik Nedir, Ne Değildir, Nasıl İncelenir?”, Birikim,  Sayı. 45/46 (Ocak-Şubat 1993), s. 43-48. (Nationalism: What it is and what it isn’t, and how to study it.)

 67. “Milliyetçilik: Nereden Nereye?”, Marksizm ve Gelecek, açıkoturum konuşması (İ. Tekeli, M.A. Ağaoğlu, A. Şenel ile birlikte), Sayı: 5 (1992), s. 58-83. (The Path of Nationalism in Marxism and Future)

 68. "Occidentalisation, nationalisme et 'Synthèse turco-islamique'", Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), no.10 (Juin 1990), pp.33-53.

 69. "La Minorité turco-musulmane de la Thrace occidentale", in Le Différent Gréco-Turc (Ed. Semih Vaner), Paris, Harmattan, l988, pp.145-161.

 70. "The Inhanlı Land Dispute and the Status of the Turks in Western Thrace", Journal, Institute of Muslim Minority Affairs, V, no.2 (July 1984), London, 1985, pp.360-370.

 71. "On Minority Terror and State Terror", Istanbul University International Law and International Private Law Bulletin, no.1 (1982), pp.8-14.

 72. “Uluslararası Düzen-İç Politika İlişkisi Açısından 1930’lar Devletçiliği’nin Doğuşu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Yıllık Dergisi, 100. Doğum Yılında Atatürk’e Armağan Dizisi, Sayı 28 (1981), s. 545-551. (The Birth of Statism in the 1930s from the Angle International Order-Domestic Politics Relationship)

 73. “Kurtuluş Savaşı ve Anti Emperyalizm”, Mustafa Kemal’i Anlamak (Haz. Fahrünnisa Kadıbeşegil), Ankara, Olgaç Matbaası, 1981, s. 26-31.The War of Independence and Anti Imperialism”, Understanding Mustafa Kemal)

 74. “Atatürk’te ve Günümüzde Bağımsızlık ve Batılılaşma Kavramları”, SBFD Atatürk Özel Sayısı, Cilt 36, No. 1-4 (1981), s. 205-210. (Concepts of Independence and Westernization in Atatürk’s usage and in our day)

 75. “Kara Afrikada Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (SBFD), Cilt 28, No. 3-4 (1975), s. 247-257. (Underdeveloped Country Nationalism in Black Africa)

 76. “Nationalisme Dans Les Pays Sous-Développés – Le Cas de l’Afrique Noire”, Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, Cilt 14 (1974), s. 120-124.

 77. “Birleşmiş Millletlerde Çin Sorunu”, SBFD, XXVI, no. 2 (June 1971), s.19-35.The Problem of Chinese Representation in the United Nations”).

 78. "Türkiye'nin 'Kuzeydeki Büyük Komşu' Sorunu - Türk-Sovyet İlişkileri, 1930-1970" SBFD, XXV, no.1 (Haziran 1971), s.41-93. ‘The Big Neighbor in the North’: Turkey-USSR Relations, 1930-70”).

 79. "İç ve Dış Politika İlişkisi Açısından İkinci Dünya Savaşında Türkiye'de Siyasal Hayat ve Sağ-Sol Akımlar" Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (SBFD), Cilt XXIV, no.3 (Eylül 1969), s.227-275. (A Study on the Interaction between Foreign and Domestic Politics: Political Life and Ideological Currents in Turkey during WW II).